MONTERO GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

MONTERO GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) olarak veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca; aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, sizlerle olan ilişkimiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabileceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Şirketimiz bünyesinde işlenen her türlü kişisel veri KVKK başta olmak üzere ilgili ulusal veya uluslararası mevzuat hükümleri kapsamında korunmaktadır.

Şirketimiz gerekli korumanın sağlanması adına teknik ve idari tedbirleri vaktinde gereği gibi almakta olup herhangi bir ihlal şüphesi karşısında yasal hükümler çerçevesinde ilgili şahıslara, kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimleri en kısa sürede yapmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz firmamız ile kurduğunuz diyaloglar ve iletişim kapsamında alınan bilgilerden, internet sitesi, elektronik posta, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, mesaj/öneri/şikâyet formu ile yazılı ve elektronik olarak toplanmaktadır.

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz veya sizin paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık sunuculara veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

c) Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

g) Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5.ve 6. maddeleri kapsamında yer alan şartlar göz önünde bulundurularak elde edilen, ad soyad, tc kimlik numarası, teslimat adresi, mobil ve sabit telefon/fax/e-posta bilgileri, banka hesap bilgileri, müşteri mesaj/öneri/şikâyet formu bilgileri gibi veriler başta olmak üzere, iş ve faaliyet kapsamının gerektirdiği veriler aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenecektir;

 • Müşterileri ürün ve hizmet hakkında bilgilendirebilmek, anket yoluyla memnuniyetlerini ölçebilmek, şirket içinde kalite birimi üretim değerlendirmesi yapabilmesi,
 • Müşterilerin istekleri doğrultusunda ürün ve hizmetleri oluşturabilmek ve geliştirebilmesi,
 • Firmalar arası işbirliği ve iletişimin sağlanabilmesi,
 • Kurumsal faaliyetlerin sürdürülmesi,
 • Firma muhasebe, finans ve pazarlama alanlarındaki iç ve dış operasyonlarının yürütülmesi,
 • Yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin ifası,
 • Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Firma tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirerek daha iyi ürün ve hizmet sunabilmesi,
 • Çözüm ortakları ve akdi ilişkinin tarafları ile faaliyet veya ticari ilişki yürütülmesi,
 • Firma ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlayabilmesi,
 • Doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi,
 • Firma ile iş ilişkisi içerisinde olan müşterilerin hukuki, teknik ve ticari/iş güvenliğinin teminini sağlayabilme amaçlarıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi bazı durumlarda KVKK’nın 8. maddesi çerçevesinde aktarabilmekteyiz. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, şirket amaçlarının gerektirmesi, kamu kurumlarına karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanuni yükümlülüklerin ifası ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; sermayedarlarla, hissedarlarla, tedarikçilerle, yetkili satıcılarla, bayilerle, distribütörlerle, hizmet alınan özel hukuk kişileriyle (güvenlik, eğitim, denetim, etkinlik ve organizasyon, sağlık, iş güvenliği, hukuk vb. konularda), veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlarla, denetim şirketleriyle, iş ve çözüm ortaklarıyla, avukatlar ve mali müşavirlerle, bağımsız denetim kuruluşlarıyla, finans kuruluşlarıyla, direkt ve dolaylı iştirakler başta olmak üzere iş ortaklarıyla, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan firmalarla (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), hukuken yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişileriyle paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği, bize başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, eğer işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Önceki iki maddede belirtilen, kişisel verilerinizin düzeltilme, silinme veya yok edilme durumlarının, verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. Maddesinde belirtilen usul ve esaslara uymak kaydı ile aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

 1. Yazılı olarak, kimlik  teyidi yapılmak suretiyle bizzat, iadeli taahhütlü posta veya noter kanalıyla,
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile
 3. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 4. Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle e- mail adresimize yapacağınız bildirim ile

Yukarıdaki bildirimler için size verilen kayıt numaralarının dosya ve işlem takibi açısından kaybedilmemesinde fayda olup tarafımıza yapılan bildirimlere aynı yöntem veya iadeli taahhütlü olarak geri bildirimde bulunabilecektir.

Başvurunuzda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

BAŞVURULARINI YAPABİLMENİZ İÇİN VERİ SORUMLUSUNUN BİLGİLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

ÜNVANI : MONTERO GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ DAİRESİ VE NO : SARIYER – 6220632186

ADRESİ : İstinye, İlaç Sanayi Yolu, Balabandere Cad, İstinye Cd. No:14, 34460 Sarıyer/İstanbul

TELEFONU : +90 212 339 20 00

E-POSTA : info@montero.com.tr

KEP ADRESİ : monterogida@hs03.kep.tr

WEB SİTESİ : www.montero.com.tr

Yukarıdaki bilgilerde yer alan e-posta adresi münhasıran KVKK işlemleri için oluşturulmuştur.

Talebin kabul edilmesi ya da gerekçesinin açıklanarak reddedilmesi halinde cevap, talep sahibine elektronik ortamda ya da yazılı olarak bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde firmamızca gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

Sitemizin bu bölümü sağlık profesyonelleri içindir. Sağlık profesyoneli misiniz?
This site is registered on wpml.org as a development site.